Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Świadectwo ważne jest przez 10 lat od dnia sporządzenia i jest dokumentem niezbędnym w obrocie nieruchomościami.

Świadectwa energetyczne wprowadzono w Polsce od 2009 roku poprzez wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego, a zasady sporządzania świadectw w Polsce określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

W jakich sytuacjach wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy wtedy, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Zobowiązani przekazują świadectwa nabywcy albo najemcy, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Zapraszam do współpracy
Anna Kaczmarek
nr uprawnień MJ/ŚE/1375/2009
nr wpisu w Centralnym Rejestrze 3207

Adres: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 16
Telefon: 691 860 010,
E-mail: a.kaczmarek@wgn.pl